Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

AllVision is een handelsnaam en handelsactiviteit van van AllVision Digital Home Center, gevestigd aan de Havenstraat 26 te Woerden. AllVision verwerft en neemt opdrachten aan betreffende de levering en installatie van audio- video- en ICT apparatuur, toebehoren en aanverwante producten. Dit betreft zowel online alsook offline activiteiten.

Artikel 2. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AllVision in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen AllVision en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Producten: Apparatuur, toebehoren en accessoires; Apparatuur: de door of namens AllVision geleverde producten en bijbehorende documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst; Order: iedere opdracht van Afnemer aan AllVision. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van AllVision aan Afnemer, daaronder inbegrepen brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail berichten, faxen en brieven. Overmacht: elke van de wil van AllVision onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AllVision kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door AllVision of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden maken intergraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van AllVision en Afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door AllVision uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten Een aanbieding of (prijs)opgave bindt AllVision niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover AllVision een Order schriftelijk aanvaardt of door AllVision uitvoering aan een Order wordt gegeven. Alle opgaven door AllVision van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. AllVision kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. AllVision behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. Uitzondering hierop zijn de orders die via de webshop geplaatst worden. Deze orders zal AllVision automatisch accepteren tegen de op de webshop vermelde prijzen.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door AllVision zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. (Af-) Leveringstermijnen Een door AllVision opgegeven (af-) leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor AllVision geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van AllVision, op de door die toeleveranciers aan AllVision verstrekte gegevens. Indien AllVision voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van AllVision. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient AllVision derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor AllVision voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. AllVision heeft te allen tijde het recht in gedeelten (af) te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt AllVision de wijze van (af-) levering. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. AllVision zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. AllVision is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument – heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan AllVision te retourneren. Voor retourprocedures verwijzen wij naar de regels zoals ze vermeld zijn op onze website. AllVision zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangekocht in de fysieke vestiging van AllVision; De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Verzegelde producten, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending moet uiterlijk op de 21e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van AllVision zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer.

Artikel 9. Garanties Indien AllVision Producten aan Afnemer aflevert, die AllVision van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is AllVision nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop AllVision ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door AllVision na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door AllVision in behandeling te worden genomen. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van AllVision garantie verlenen of kan AllVision, naar haar keuze, de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 10. Prijzen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en offertes van AllVision, uitgedrukt in Euro, en inclusief 21% Nederlandse BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor AllVision geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft AllVision het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen, hiervoor wordt eerst met de afnemer contact opgenomen. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden AllVision op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 11. Betaling Afnemer kan kiezen voor betaling via PIN, iDeal, contabt of vooraf overmaken van het order bedrag op de bankrekening van AllVision. Alle betalingen zullen op een door AllVision aan te wijzen bankrekening worden gedaan. Na binnenkomst van de gehele betaling wordt de order in werking gezet. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal de betaling contant of per telebankieren geschieden. Indien op enig moment bij AllVision gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft AllVision het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die AllVision, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van AllVision.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring AllVision is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. AllVision is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AllVision te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door AllVision aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AllVision in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van AllVision in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 13. Overmacht Indien AllVision door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als AllVision als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. AllVision zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter In het geval van een geschil dient afnemer dit schriftelijk binnen een redelijke termijn aan AllVision kenbaar te maken. De afnemer ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van AllVision en AllVision zal ten alle tijden streven het geschil binnen 30 dagen na schriftelijke mededeling af te handelen. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.